تاریخ مطلب : 18/11/1397
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

فرآیندها

فرآیند کلی جشنواره

نمودار فرآیندی جشنواره شیخ طوسی به شکل زیر می باشد

و همچنین زیر فرآیند تعریف جشنواره به شرح زیر می باشد