تاریخ مطلب : 21/11/1397
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

داورها

لیست داورهای داخل و خارج از پژوهشگاه المصطفی ص

لیست داوران خارج از پژوهشگاه:

جناب آقای دکتر طاهری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحمانی زروندی
جناب آقای دکتر جندقی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نژاد
حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوروزی
جناب آقای دکتر قشقاوی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرعلی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر برجی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحمانی سبزواری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر دکتر عابدیان
جناب آقای دکتر مظاهری سیف
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی شهررضایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سازمند
جناب آقای دکتر رحیمی سجاسی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر خادم الذاکری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین علوی مهر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حاج علی
جناب آقای دکتر طرقی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدکمال حسینی
جناب آقای دکتر اسکندرلو
حجت الاسلام و المسلمین دکتر دکتر فاکر میبدی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی گرگانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا عندلیبی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضانیا
حجت الاسلام و المسلمین دکتر خالد غفوری
جناب آقای دکتر آهنگران
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد فلاحی قمی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدرضا حسناتی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعبدالحمید ثابت
حجت الاسلام و المسلمین دکتر طباطبایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی تبار
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد دشتی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر آخوندی